miércoles, 25 de enero de 2012ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ESPERANTO

Convocatoria

Como presidente de la Asociación Andaluza de Esperanto/Andaluzia Esperanto Unuiĝo, convoco a todos los miembros de esta asociación a participar en la Asamblea General ordinaria, que se celebrará el día 19 de febrero de 2012, a las 12 de la mañana,  en el Albergue Juvenil de Córdoba, Plaza Judá Leví, s/n.

Orden del día:

1.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión anterior.
2.- Comentario sobre el  pasado Congreso Andaluz y el próximo.
3.- Cursos presenciales de Esperanto
4.- Cursos por Internet de Esperanto
5.- Estado de Cuentas al 31 de diciembre de 2011
6.- Presupuesto de ingresos y gastos para el años 2012
7.- Recuperar la biblioteca de AEU en manos del anterior secretario.
8.- Ruegos y preguntas

Málaga,  25  de enero 2012

Firmado: Ángel Arquillos López, Presidente de la Asociación Andaluza de Esperanto/Andaluzía Esperanto Unuiĝo.


AUTORIZACIÓN

Autorizo a:

Miembro de Asociación Andaluza de Esperanto/Andalucía Esperanto Unuiĝo para que me represente y vote en mi nombre las propuestas que se presenten en la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 19 de febrero en el Albergue Juvenil de Córdoba, Plaza Judá Leví, s/n.


Málaga, 25 de enero de 2012Firmado:


ĜENERALA ORDINARA KUNSIDO DE ANDALUZIA ESPERANTO UNUIĜO

Alvoko

Kiel prezidanto de Asociación Andaluza de Esperanto/Andaluzia Esperanto Unuiĝo, mi alvokas ĉiujn membrojn de ĉi tiu asocio partopreni en la Ĝenerala Ordinara Kunsido okazonta en la Junulara Restadejo de Kordovo je la 12-a h. matene.
Tagordo

1.- Legado kaj aprobo, se dece, de la akto de la antaŭa kunveno.
2.- Komento pri la pasinta Andaluzia Kongreso de Esperanto kaj la venonta
3.- Ĉeestaj kursoj de Esperanto
4.- Ret-kursoj de Esperanto
5.- Konteltiro ĝis la 31-a de decembro 2011
6.- Kostotakso de  enspezoj kaj elspezoj jaro 2012
7.- Reakiro de la biblioteko de AEU nuntempe sub la zorgo de Julio Herrero.
8.- Petoj kaj demandoj


Malago 25  de januaro 2012

Subscribis: Ángel Arquillos López, prezidanto de la Asociación Andaluza de Esperanto/Andaluzia Esperanto Unuiĝo.


RAJTIGILO

Mi rajtigas:
Membro de Asociación Andaluza de Esperanto/Andaluzia Esperanto Unuiĝo, reprezenti min kaj voĉdoni je mia nomo la proponojn prezentatajn en la Ĝenerala Ordinara Kunsido okazonta en la Junulara Restadejo de Kordovo, plaza Judá Leví, s/n, la 19-an de februaro 2012, je la 12-a horo.

Subskribo:


sábado, 21 de enero de 2012


Nova filmo pri Esperanto de la fama oskar-premio nomumita Sam Green. Klaku sur la jena adreso por pliaj informoj:      http://esperantodocumentary.com/eo/about-the-film

sábado, 14 de enero de 2012


CURSO DE ESPERANTO EN MOTRIL  (Granada)Siguiendo con el proyecto de celebrar cursos intensivos de la lengua internacional esperanto que tienen lugar durante un fin de semana, la Asociación Andaluza de Esperanto va a organizar un nuevo curso, esta vez en la localidad granadina de Motril.  Recordamos que se trata de un curso presencial, intensivo, rápido y sobre todo práctico, que se desarrollará a lo largo de un fin de semana, mañana y tarde del próximo sábado 4 de febrero y durante la mañana del domingo día 5.  El curso tendrá lugar en la calle Ecuador nº 20 de Motril.
El curso será impartido por Rafael Mateos, profesor de instituto y prestigioso esperantista que ha dado clases de esperanto en España, Francia, China y Ucrania.  Por supuesto el curso es gratuito y no es necesario tener conocimientos previos de esperanto.

Más información en: esperanto14@ono.comjueves, 12 de enero de 2012


Ĉi vespere, en la trinkejo Esperanto de Malago, kelkaj membroj de AEU kunsidis kun nia angla samideano John Gobourne, kun kiu ni babilis dum du horoj pri diversaj aferoj rilate al Esperanto, ĉefe pri kelkaj kongresoj okazontaj en la mondo. Hispanaj "churros" kaj bongusta ĉokolado kolorigis la kunsidon, kaj hazarde aperis homo, kiu interesiĝas pri Esperanto kaj fariĝis membro de AEU kaj pagis la jarkotizon rekte al ni. Do ni tre ĝojas la kunsidon kaj bonvenigas la junulon, kun kiu ni ne perdos kontakton, ĉar li parolas esperanton, kaj tre interesiĝas pri nia grupo.

miércoles, 11 de enero de 2012

La   pasintan   4-an   de  januaro  mi  anoncis  la  viziton de nia kara samideano John Gobourne, sed mi eraris pri la dato, char li kunsidos kun ni la 12-an de januaro en la trinkejo Esperanto  je la18-a h.Ni atendas vin  por  amuzighi  parolante kaj praktikante  la  internacian lingvon, kaj samtempe  ni  kafumos  au bierumos . 
Ghis jauhde.

miércoles, 4 de enero de 2012


Karaj gesamideanoj,

Antaŭ ĉio, Feliĉan Novan Jaron 2012.


La afero pri ĉi komunikiĝo temas pri la Jar-abono de AEU 2012. Estus tre interese ke ĉiuj membroj de nia Asocio, ĝisdatigu sian jar-kotizon (20 €), dum la monato januaro, ĉar la asocio havas nur vian apogon pere de nia kunlaboro. Baldaŭ mi informos pri la Ĝenerala Kunsido kaj mi profitas la okazon inviti vin ĉeesti kaj partopreni.

Mi pretas gvidi mezan kurson de Esperanto, kiel kutime en la lernejo Al-Ándalus, sed mi bezonas scii kiom da homoj interesiĝas kaj, kiel kutime la klasoj okazos marde kaj ĵaŭde je la 18,00 h, (se vi preferas oni povas ŝanĝi la horaron).

Nia samideano John Gobourne, alvenos en Malagon, kaj li deziras renkontiĝi kun la grupo la tagon 20-an de januaro, do se vi intersiĝas pri tio, b.v. informi pere de la reto aŭ telefone. Mi opinias ke la plej bona loko estas la trinkejo Esperanto. Tie ni profitos la okazon brakumi unu la alian kafumi, ĉokoladumi kaj paroli pri la nova kurso de E-o.


NE FORGESU LA JAR-KOTIZON:

LA BANKO-KONTOJ ESTAS JENAJ:
                                                                       Caja General de Ahorros de Granada
                                                                       2031 0225 54 0100187657

                                                                       BBVA
                                                                       0182 4106 71 020 7160717


Kore kaj amike,

Ángel Arquillos López
Prezisanto de AEU

martes, 3 de enero de 2012


ESPERANTO 125
Lige kun projekto
"Esperanto 125" kaj reklamcele esperantista societo "Kolombro de la paco" u. Galabovo, Bulgario organizos ekspozicion je la 31 de marto 2012j kaj samtempe estos celebrota 38 jariĝo de la fondo de la societo. Lige kun la ekspozicio ni atendos ricevi fotojn de UK, TEJO kongresoj, konferencioj, de naciaj kongresoj, bildkartojn de la diversaj landoj kaj aliajn materialojn ligitaj kun la disvastigo de Esperanto-monde. Ni atendas ankaŭ kuraĝigajn mesaĝojn. Por pliaj informoj kaj ricevado de materailoj: Esperantista societo "Kolombo dela paco" u. "Stara planina" 12, u. Galabovo - 6280, Bulgario, Kanjo Kanev, tel.
+3594186194, emejlo: kanjokanev@abv.bg