lunes, 13 de mayo de 2019

Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 802
2019-05-11

BALOTADO PRI KOMITATANOJ B KOMENCITA

Unuafoje en la historio de UEA, la membroj povos voĉdoni rete en "via spaco" en la retejo de UEA. Ĉirkaŭ 800 membroj, kiuj aŭ ne havas retpoŝtadreson aŭ kie la retpoŝtadreso en la pasinteco iel ne funkciis, tamen ricevos paperan balotilon poŝte kaj devas resendi ĝin poŝte.

Partopreno eblas por ĉiu membro, kiu jam kotizis por la jaro 2019. Tiel la membroj elektas la reprezentantojn de la indvidua membraro en la Komitato de UEA dum la trijara periodo 2019-2022. Temas pri demokratia elemento de nia asocio. Voĉdono ne nur estas rajto, sed ankaŭ demokratia devo. Inter la 8 kandidatoj, kies sinprezentoj troviĝas sur la balotilo kaj aperas ankaŭ ĉe: https://uea.org/asocio/elektoj/kkb2019, eblas voĉdoni por 5 kandidatoj. La voĉdono estas plene anonima.

Reta voĉdono eblas ĝis la 28-a de junio. Paperaj balotiloj devas atingi la Centran Oficejon ĝis la sama dato.

miércoles, 24 de octubre de 2018

MESAĜO DE UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO OKAZE DE LA TAGO DE UNUIĜINTAJ NACIOJ, 24 OKTOBRO 2018

Okaze de la Tago de Unuiĝintaj Nacioj, Universala Esperanto-Asocio gratulas Unuiĝintajn Naciojn en ties 73-a jaro kaj alvokas al parolantoj de Esperanto subteni la laboron de la familio de Unuiĝintaj Nacioj.
Universala Esperanto-Asocio, fondita en 1908, restrukturiĝis en la jaroj tuj post la Dua Mondmilito kaj la malvenko de la fortoj de faŝismo kaj genocido. Nia celo, same kiel tiuj de la tiam naskiĝanta organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj, estis subteni lingvadon pli ol bombojn, kaj kompreniĝon pli ol antaŭjuĝadon. Ni daŭre kredas same kiel Unuiĝintaj Nacioj ke paca intertraktado per vortoj parolaj kaj skribaj superas konfrontiĝon kaj perforton, inkluzivo superas ekskluzivon, kaj diskutado kaj interkonsento estas esencaj por la daŭripovo de la planedo. Ni instigas niajn membrojn, ke ili sekvu la laboron de Unuiĝintaj Nacioj kaj aldonu sian subtenon al ĝiaj iniciatoj por paco kaj kompreno.

miércoles, 4 de julio de 2018

Proyecto Esperanto Komuniko

Innovando la Pedagogía gracias al Esperanto.

Tras un año de esfuerzos y gestiones por parte de un grupo de profesores del IES Almenara de Vélez-Málaga muy comprometidos con la innovación y el desarrollo de nuevas metodologías para la enseñanza de idiomas y el desarrollo de la ciudadanía europea, hemos conseguido que el Programa Europeo Erasmus Plus apruebe el Proyecto Esperanto Komuniko. Los objetivos de este proyecto son:

-La enseñanza de idiomas a través del Esperanto como innovación metodológica basándonos en el principio propedéutico de este idioma.
-Ofertar de forma oficial el estudio del Esperanto como asignatura optativa progresivamente en distintos cursos de la ESO y de Bachillerato en horario lectivo normal.
-Trabajar el concepto de Ciudadanía Europea.
-Crear una red de centros de toda Europa donde se estudie Esperanto para realizar futuros intercambios y colaboración en programas como el KA2.
-Una vez desarrollado plenamente el proyecto tratar de difundirlo e implantarlo en otros centros educativos de Andalucía y España.

El inicio del proyecto tendrá lugar el próximo 1 de septiembre y una duración de 24 meses en los que un equipo de 6 profesores aprenderá unos rudimentos básicos de Esperanto y viajarán a Hungría, Lituania, Italia, Francia y Grecia para desarrollar una metodología innovadora que permita mejorar y acelerar el aprendizaje de idiomas por medio del Esperanto.

Existen numerosos estudios científicos y pedagógicos que históricamente han demostrado que el aprendizaje de Esperanto acelera y facilita el aprendizaje posterior de cualquier otro idioma, y precisamente esa premisa se ha convertido en la piedra angular sobre la que se sustenta todo el proyecto. Más que de enseñar Esperanto en sí mismo, se trata sobre todo de enseñar Esperanto para mejorar el aprendizaje del resto de lenguas ofertadas en el centro.

Desde el IES Almenara, esperamos contar con la colaboración y el apoyo de todas las asociaciones de Esperanto tales como AEU o HEF para darle máxima difusión al proyecto una vez que tenga lugar su lanzamiento en septiembre a través de sus revistas y publicaciones. Para lo cual les enviaremos una nota de prensa el próximo septiembre.

De momento contamos ya con una página en Facebook fb.me/EsperantoKomuniko para seguir todas las actividades, un blog propio del proyecto: http://ekalmenara.blogspot.com/ y en breve contaremos también con un Canal de Youtube, y cuando comience el curso, un espacio propio en la web del IES Almenara http://www.iesalmenara.org/

Esperamos vuestra colaboración y participación en los eventos que celebremos, para cualquier asunto no duden en ponerse en contacto con nosotros en viainstruisto@gmail.com

Korajn Salutojn
Equipo Esperanto Komuniko.

martes, 1 de mayo de 2018

EKO 2018-12

Multlingveco en Internaciaj Organizoj kaj Internacia Kunlaboro
La Studgrupo pri Lingvoj en Unuiĝintaj Nacioj (alianco de individuoj kaj organizoj, inter ili Universala
Esperanto-Asocio) okazigas dutagan simpozion ĉiujare, en kiu esperantistoj kaj la Novjorka Oficejo de UEA
ludas aktivan rolon. La Simpozio ja okazos en la konstruaĵo, kie troviĝas la Oficejo de UEA, kaj UEA estas inter
la ĉeforganizantoj. Jen la afiŝo, kiu konigas la ĉi-jaran eventon. Estas arigitaj prestiĝa listo de kunlaborantaj
universitatoj kaj esplorcentroj. La ĉefa prelego estos donita de Michele Gazzola, de la universitato Humboldt
en Berlino kaj la Universitato de Leipzig.
Inter la esplorterenoj de la organiza studgrupo
estas la sekvaj:
• Kiel la lingvo-politiko de UN funkcias
praktike
• Kiel la homoj en UN uzas lingvojn kaj faras
lingvo-elektojn
• Kiel UN komunikas lingve kun homoj
ekster la organizo mem.
• Kiajn avantaĝojn havas multlingvismo
kompare kun la emo al (angla)
unulingvismo.
Post la ĉefprelego la simpozio traktos multajn
subtemojn ene de diskutgrupoj kaj
prezentado de referaĵoj. Inter la temoj:
• Lingva inkluziviĝo en multlingvaj medioj
• Interpretado kaj tradukado en internaciaj
organizoj
• Rapideco de decidofarado kompare al
informperdo en unulingvaj kuntekstoj
• Lingvuzo en internacia pac-flego
• Lingvo kaj homaj kaj minoritataj rajtoj
• Multlingvismo en NeRegistaraj Organizoj
(NROj).
Almenaŭ du el la prezidontoj de tiuj
diskutgrupoj estas esperantistoj; la Oficejo de
UEA ludas grandan rolon en la preparoj kaj
SIMPOZIO
kaj
SEMINARIO
posteventa laboro; la seminarion finance subtenas kelkaj organizoj, inter ili Esperantic Studies Foundation. La
detala programo estas legebla en la angla ĉe: http://www.languageandtheun.org/symposium2018.html
smg/hrt
AMO 47, majo 21-22. Programo por lundo, la 21a de majo:
Tiu seminario pri Aktivula Maturigo okazos en Góra, pola urbeto 86 km. nordokcidente de Wroclaw. Tiu urbo
havas aktivan ĝemelan kunlaboron kun Herzberg-am-Harz, la Esperanto-urbo.
Esperanto serve al la artoj,
la artoj serve al Esperanto
Enkonduko pri AMO kaj la temo flanke de SMG (15 min)
Laboro en subgrupoj:
Bloko 1:
La artoj serve al Esperanto
1. La nuna kultura sceno en Esperantujo.
2. La rolo de Universalaj Kongresoj en stimulo de la artoj.
3. La roloj de kulturaj festivaloj kaj aliaj renkontiĝoj.
4. Perspektivoj kaj defioj por artistoj en Esperantujo.
5. La malfacilaĵoj specife por la teatra arto.
6. La rolo de la parolaj artoj kontraste al neparolaj.
Arto en kongresoj: en Koreio (2017) kaj Lillo (2015).
Bloko 2:
Esperanto serve al la artoj
1. La reputacio de Esperanto en artismaj rondoj.
2. Esperanto kiel pontolingvo por literaturo kaj aliaj artoj.
3. Sukcesaj iniciatoj tra la lastaj jaroj.
4. Kulturaj eksteraj rilatoj por esperantistoj.
5. Favoraj kondiĉoj por tia kunlaboro.
6. Subvenciaj ebloj por arta agado en aŭ pere de Esperanto.
============================
Revuo kaj kursoj – aktiva landa asocio
Aperis duobla n-ro 164/165 de Israela Esperantisto. 56-paga, rete http://esperanto.org.il/dosieroj/ie164-
165.pdf. La papera versio estas presata kaj sendota al pli ol 200 membroj en Israelo kaj eksterlande.
En ghia literatura parto aperas premiita novelo pri fantazia renkontiĝo inter la gefiloj de Zamenhof kaj Ben
Yehuda (trad. A.Wandel), kaj la daurigo de la artikolo pri la judaj poetoj en Rusio (Mikaelo Bronŝtejn).
Vendrede finiĝis Esperanto-kurseto en mezlernejo en la urbo Modiin, kun 18 lernejanoj de la 10a klaso
===================
Ĉina kunsido pri Esperanto en altlernejoj
En marto 2018 en la urbeto Fengcheng LEA (Liaoning-provinca Esperanto-Asocio, Ĉinio) okazigis kunsidon
specialan por Esperanto en altlernejoj. Ĝin ĉeestis entute 40 personoj (vidu la foton), i.a. tri estroj el
Esperanto-asocioj de du provincoj kaj de la Aŭtonoma Regiono de Interna Mongolio. Profesoro Liu Zhengkun,
prezidanto de la asocio, faris la bonvenan paroladon, kaj s-ino Jiao Xiyang, ĝenerala sekretario de la asocio,
prezidis. S-ro Sun Lianshan, juna
entreprenisto, financis tiun ĉi
aktivadon.
Por la kunsido LEA invitis
edukajn specialistojn el tri
universitatoj. Pluraj instruistoj
raportis pri siaj kursoj tra la lastaj
jaroj. Por instigi kaj gratuli ilin s-ro
Wu Guojiang en nomo de s-ro Hori Yasuo donacis al ili la libron Raportoj el Japanio. Naskiĝis du rezultoj:
Oni konsideras konstrui Espelorcenton de Esperanto-kulturo unue en Orienta Liaoning Universitato, poste en
Shenyang Universitato kaj Liaoning Universitato. Post la kunsido estroj de LEA invitite vizitis tiun
universitato tiucele.
Oni oficiale konfirmis ke la 10-a Esperanto-kongreso de Nordoriento kaj Interna Mongolio de Ĉinio,
okazos inter la 6-a kaj 8-a de julio 2018 en Fencheng, la plej granda lima urbo de Ĉinio. En- kaj eksterlandaj
esperantistoj estas bonvenaj.
Raportis Wu Guojiang, vic-prezidanto de LEA, Ĉinio
Vortoj: 705
===================
Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde.
Por pli da informoj vidu ĉe: .
Aperintaj komunikoj legeblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado
ALDONU VIN: Skribu al gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida
retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, volapukistoj ktp.
SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la
grupon aŭ kialon por via ĉeesto en la ekspedolistoj.

miércoles, 24 de enero de 2018

TAGO DE LA HOLOKAŬSTO

Deklaro de Universala Esperanto-Asocio okaze de la Tago de Holokaŭsta Memoro

27 januaro 2018.  Ĉiujare la 27-an de januaro Unuiĝintaj Nacioj rekonas la Tagon de Holokaŭsta Memoro, la tagon de la liberigo de la ekstermejo Auschwitz-Birkenau kiun starigis la Nazioj kiel parton de sia programo de genocido. Temas pri tago de funebrado, ĉiujara promeso neniam forgesi tiujn kiuj mortis nek la monstrecon de la genocido kiu detruis ilin, kaj tago kiam la popoloj de la mondo estas alvokataj eldiri la vortojn “Neniam Plu” – neniam plu oni permesu ke tiaj barbarismaj agoj okazu.

La Esperanto-movado aparte funebras tiujn kredantojn pri internaciismo kaj internacia kompreniĝo kiuj, ĉu pro sia raso ĉu pro siaj politikaj aŭ aliaj konvinkoj pereis je la manoj de la Nazioj. Inter ili estis ĉiu rekta familia posteulo de L.L. Zamenhof, fondinto de Esperanto, escepte de unu sola transvivanto – kaj inter ili estis multnombraj esperantistoj en Germanio, Pollando, Hungario, Ĉeĥoslovakio kaj aliloke. Ili inkluzivis esperantistajn ŝtatoficistojn, instruistojn, kuracistojn, ĵurnalistojn, poetojn. Kaj inter la travivantoj estis ankaŭ esperantistaj herooj kiuj ŝirmis aliajn for de ekstermiĝo.

Temas ankaŭ pri tago kiam ni memoras tiujn kiuj ne rezistis aŭ ne povis rezisti tiun tiranecon kaj buĉadon; kaj ni promesas, antaŭ la ekzemplo de la Holokaŭsto, kontraŭstari maljustecon kie kaj kiam ajn ĝi okazas. Ni eble memoras la vortojn de la esperantista poeto Leen Deij, kiu en 1948 esprimis sentojn kiuj rilatas al ĉiuj gentoj kaj ĉiuj religioj.

Al la juda foririnto

Li fermis la kofron, manpremis – adiaŭ!
Sen ia protesto li iris… Hodiaŭ
mi tion komprenas; li povis nur miri,
ke mi, la kristano, lin lasis foriri.

Kun kapo klinita la kofron li portis.
Li iris la vojon al Auschwitz kaj mortis
sen ia protesto… Li povis nur miri,
ke mi, la kristano, lin lasis foriri.

Kaj iam la filo kun filo parolos,
kaj tiu demandos, la veron li volos.
La mia silentos… kaj povos nur miri,
ke mi, la kristano, lin lasis foriri.

Ni sentis kompaton kaj monon kolektis,
dum kelkaj el ni la infanojn protektis.
Sed Auschwitz ekzistis! Nu, kion plu diri?
Ke mi kaj ke vi… ni lin lasis foriri.
________________________________________________________________________________________________________Universala Esperanto Association Office for Liaison with the United Nations, 777 United Nations Plaza, New York, NY 10017.  [1] 212-687-7041.  www.esperantoporun.org.


miércoles, 27 de septiembre de 2017

Zamenhof-Tago en Torrox

Pro diversaj kialoj la 21-a Andaluzia Kongreso de Esperanto, ne okazos ĉi-jare, sed ni preparis specialan eventon okaze de la Zamenhof Tago. Ni pardompetas al tiuj, kiuj jam planis ĉeesti la kongreson.

La Zamenhofa Tago (15a de decembro) estas la naskiĝtago de L.L. Zamenhof (1859-1917), la iniciatinto de Esperanto, kaj la plej vaste celebrata festotago en la Esperanto-kulturo.

En tiu tago, aŭ en alia konvena tago proksima al ĝi, esperantistoj tra la mondo okazigas specialajn renkontiĝojn por festi la okazon.

Andaluzoj festos la Zamenhof-Tagon la sabaton 16an de decembro per komuna tagmanĝo en restoracio che la marbordo de Torrox.

La celebrado de la 15a de decembro ankau estas konata kiel Tago de Esperanto-Literaturo au Tago de Esperanto-Libro. Tiel, ni solenos la 30-an datrevenon de "Pandemonio", unua literatura libro eldonita de AEU en 1987.

El Dia de Zamenhof (15 de diciembre) es la fecha de nacimiento de Luís Lázaro Zamenhof (1859-1917), iniciador del Esperanto, y la fiesta más extendida en la cultura del Esperanto.

En ese día, o en fecha cercana, los esperantistas en todo el mundo celebran encuentros especiales para festejar la ocasión.

Los andaluces celebraremos el Dia de Zamenhof el sábado 16 de diciembre con un almuerzo en restaurante de Torrox-Costa.

La celebración del 15 de diciembre es también conocida como el Dia de la Literatura en Esperanto o Dia del  Libro en Esperanto. De esta manera, conmemoraremos el 30º aniversario de "Pandemonio", primer libro editado por la Asociación Andaluza de Esperanto en 1987.


viernes, 22 de septiembre de 2017

 VENU AL TORROX  la 16an de decembro 2017 por soleni la
 30-an datrevenon de la inaŭguro de la Avenuo Esperanto.


La 11an de oktobro 1987, okaze de la 5a Andaluzia Kongreso de Esperanto estis inaŭgurita en Torrox-Costa la Avenuo Esperanto far la Urbestro de Torrox, la Prezidanto de Andaluzia Esperanto-Unuiĝo kaj la loka esperantisto s-ano Antonio González Alvarez,  kun ĉeesto de la Skabeno pri Kulturo de Torrox kaj la gekongresanoj.

Tridek jarojn poste ni renkontiĝos denove en Torrox-Costa por fari reinaŭguron de la Avenuo Esperanto kaj omaĝi al la toroksa samideano Antonio Gonzáles Alvarez, forpasinta en 2007.
Tiel la nova ŝildo kun la nomo Avenuo Esperanto kiel la ŝildo por la omaĝo al Antonio González Alvarez estas preparataj de la Urbodomo.

Ni kore invitas esperantistojn, familianojn, amikojn kaj simpatiantoj veni al Torrox la sabaton 16an de decembro.
Ni aendas vin!


VEN A TORROX el 16 de diciembre para conmemorar el 30º aniversario de la inaŭguración de la Avenida Esperanto.

El 11 de octubre de 1987, con ocasión del 5º Congreso Andaluz de Esperanto, fue inaugurada en Torrox-Costa la Avenida Esperanto por el Alcalde de Torrox, el Presidente de la Asociación Andaluza de Esperanto y el esperantista torroxeño Antonio González Alvarez, con la asistencia del Concejal de Cultura de Torrox y muchos de los congresistas.

Treinta años después, volveremos a reunirnos en Torrox-Costa para hacer una reinauguración de la Avenida Esperanto y homenajear a nuestro compañero esperantista en Torrox Antonio Gonzáles Alvarez, fallecido en 2007.
Tanto el nuevo rótulo para la Avenida Esperanto, como la placa-homenaje
para Antonio, están siendo confeccionados por el Ayuntamiento de Torrox.
Invitamos a los esperantistas, familiares, amigos y simpatizantes que acudan a Torrox-Costa el sábado 16 de diciembre.
¡Os esperamos!