martes, 30 de septiembre de 2014

Esperanto en Malago

Esperanto en Malago

Hodiaŭ la 30-an de mardo, nia grupo kunsidis en la Lernejo Al-Ándalus kun la celo babili kiel kutime kaj ĉi foje, ni profitis la okazon paroli pri niaj spertoj dum la someraj ferioj kaj pri la novaj kursoj de Esperanto: baza kaj meza. Carlos Spinola pretigas afiŝon por anonci la klasojn, kiuj okazos ĉe la lernejo Al-Ándalus, strato Gustavo García Herrera, s/n. Ĉiumarde de la 18-a ĝis la 19-a 30 h. Mi esperas koni novajn homojn. Bedaŭrinde ankoraŭ estas homoj kiuj ferias kaj ni kunsidis nur du paroj, kiun vi povas spekte sur la suba foto. Ne forgesu ĉeesti la klasojn.

miércoles, 24 de septiembre de 2014


ANDALUZA STUDENTINO SEKVAS LA INTERLINGVISTIKAJN STUDOJN DE LA UNIVERSITATO DE POZNAN

La pasintan 20-an de septembro komenciĝis en la Universitato Adam Mickiewicz de Poznan (Pollando) nova kurso pri Esperanto kaj Interlingvistiko, tiu kurso okazas en ĉi tiu universitato ekde la jaro 1998.  La celo estas enprofundiĝi en literaturon, historion kaj movadon de esperanto, konatiĝi kun ĝia lingvistika priskribo, akiri larĝan bildon pri planlingvoj kaj interkultura komuniado.  Ĉi tiuj studoj daŭras tri jarojn, kaj post ili oni devas superi finan ekzamenon kaj defendi diplomlaboraĵon pri esperanta aŭ interlingvistika temo.  La Universitato havigas atestilon pri plenumitaj interlingvistikaj studoj, tio oni povas kompari al esperanta filologio.

La gelernantoj devas ĉeesti la kurson en la propra Universitato dum unu semajno, dufoje en la jaro. Ĉi-jare unu el tiuj studentoj estas Fátima Jiménez García de Arundo (Malago), kiun ricevis stipendion de Esperantic Studies Foundation kaj de Andaluzia Esperanto-Unuiĝo, kio faciligis la aliĝ-kostojn kaj ankaŭ la vojaĝojn kaj restadon en Poznan.

La celo de nia asocio estas atingi, post ĉi tiu unua jaro kaj dank’al la spertoj de Fátima, ke ĉiujare andaluza studento povu sekvi tiujn studojn, kaj tiel verŝajne baldaŭ ni povos atingi la oficialan agnoskon de esperanto fare de la andaluzaj universitatoj.  

Gratulon Fátima !


UNA ESTUDIANTE ANDALUZA EN LOS ESTUDIOS SOBRE INTERLINGÜÍSTICA DE                                           LA UNIVERSIDAD DE POZNAN

El pasado día 20 de septiembre comenzó en la Universidad Adam Mickiewicz de Poznan (Polonia) una nueva edición del curso de Esperanto e Interlingüística que se imparte en esa Universidad desde 1998.  El objetivo de este curso de pos-grado es profundizar en el conocimiento de la literatura, historia y organización del movimiento esperantista, conocer su aspecto lingüístico y adquirir una visión más amplia de las lenguas planificadas y de la comunicación intercultural.   La duración de los estudios es de tres años, finalizando los mismos con la defensa de un estudio sobre un tema relacionado con el esperanto o con la interlingüística, otorgándose posteriormente un título por esta universidad polaca, lo que sería comparable aproximadamente a un grado de filología esperantista.

A lo largo del curso los alumnos tienen que asistir una semana, a lo largo de dos sesiones, a las clases impartidas en la Universidad.  Este año una de las estudiantes del curso es Fátima Jiménez García, de Ronda (Málaga), quien ha conseguido una beca de la Esperantic Studies Foundation y de la propia Asociación Andaluza de Esperanto, lo que ha hecho posible su matrícula en el curso, así como los viajes y la estancia en Poznan.

El objetivo de nuestra Asociación es que a partir de este año, y con la experiencia de Fátima, podamos conseguir que cada año un alumno andaluz pueda seguir estos estudios, con el objetivo de que muy pronto podamos conseguir el reconocimiento del idioma internacional esperanto en las universidades andaluzas.

¡ Enhorabuena Fátima !